CNTT - Phần mềm

ANGULAR DEVELOPER

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Up to 1200$
 • > 6 tháng

Còn 11 ngày

PHP DEVELOPER

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Up to 1000$
 • > 1 năm

Còn 11 ngày

BUSINESS ANALYST

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Up to 1300$
 • > 1 năm

Còn 11 ngày

TESTER (TEST APP, SQL)

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 10tr - 15tr
 • > 1 năm

Còn 11 ngày

ANGULAR DEVELOPER

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Up to 1200$
 • > 6 tháng

Còn 11 ngày

PHP DEVELOPER

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Up to 1000$
 • > 1 năm

Còn 11 ngày

BUSINESS ANALYST

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • Up to 1300$
 • > 1 năm

Còn 11 ngày

TESTER (TEST APP, SQL)

 • Hà Nội
 • Toàn thời gian
 • 10tr - 15tr
 • > 1 năm

Còn 11 ngày